Процедура за преместване на ученици в държавните и общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверение за завършено задълж. предуч. образование от детска градина или училище, извършващо задълж. предуч. образование

Издаване на удостоверения за валидиране на комп. в съотв. с изискванията за завършване на клас, етап или осн. степен на образование.