ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

След завършен VII клас

 

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

от 24.07.17 г. до 31.08.2017 г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране

01.09.2017 г.

3. Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

01.09. 2017 г. и 04.09.2017 г. вкл.

 

Здравей, мило дете!

Предстои ти да станеш ученик!

Избрали си вече училище?

Ние ти предлагаме да дойдеш

 в нашето училище.

Тук заедно ще се учим да четем и пишем, разказваме и смятаме.

Тук ще рисуваме, ще пеем, ще се смеем и ще правим заедно още много интересни неща.

Заповядай при нас в първи клас !   

37. СУ ,, РАЙНА КНЯГИНЯ“ 

Започна прием за първи клас

за учебната 2016 / 2017 година.

Уважаеми родители, изборът на подходящо училище за Вашето дете зависи изцяло от вас. Ние имаме 90-годишна традиция в образованието. Предлагаме Ви:

Английски език                                                                                Медицинско обслужване 
Информационни технологии                                                     Извънкласни дейности 
Хореография                                                                                    Работа по европейски проекти 
Целодневна организация                                                            Съвременни методи в обучението 
на обучението                                                                                
                                                           ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ ! 

                                                            ОЧАКВАМЕ ВИ !

Необходими документи:

Заявлениe по образец и копие от акта за раждане             

Подаване: В кабинета на

Директора или Пом.директор 

Информация на тел: 02/8265462;

0879533354; 0879 533 356

График и критерии за подбор на кандидатите за

I клас за учебната 2016/2017 г.  

  I. Критерии , по които се извършва подбор за кандидатите за I клас – учебната 2016 / 2017  г. 
1. Местоживеене в близост до училището. 
2. Наличие на брат или сестра , които са ученици в 37 СОУ. 
3. Дете, което е завършило подготвителен клас през настоящата учебна година в 37 СОУ. 
4. Деца сираци или деца-близнаци. 
5. Дете на учител или служител на 37 СОУ. 
            II. В I клас постъпват деца, навършили 7 години  през  календарната 2016 г. Децата,  които са навършили 6 години могат да постъпят в I клас по преценка на родителите/ настойниците им/, ако физическото и умственото им състояние позволява това. 
           III. Ако детето не е посещавало подготвителен клас/група, 
            родителите декларират това писмено. 
           IV.В срок до 29.05.2016 г . в библиотеката на училището се подава заявление по образец за постъпване за учебната 2016 / 2017 г. 
           V.От 29.05 до 03.06.2016 г. се извършва записване на учениците за I клас след представяне на оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас и копие от удостоверение за раждане. 
        VI. До 03.06.2016 г. включително,ще бъде изнесен списък на 
        записаните ученици в I клас на видно място в училището. 
     VII .На 08.06.2015г. обявяване на останалите свободни места като попълването им се извършва на 10.06 и 12.06.15г. 
      VIII. На 15.06.16 г. се обявяват останалите свободни места , като молби и документи от родители за записване в свободните места се приемат до 15.09.2016 г. 
      IX. В споменатите вече срокове ще се извърши и записването на децата за подготвителен клас, като се изисква попълване на заявление по образец и удостоверение за раждане (оригинал и копие).