cropped-coi-logo-newlogo-opnoir70logo-project70logo-eu70

Най-нови проекти през учебната 2020/2021 г. :

Работа по проекти и проведени инициативи в 37. СУ „Райна Княгиня“

ПРОЕКТ – BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът стартира м. май 2021 и ще продължи до декември 2023 г.

Проект  „Да направим по-силно всяко дете“, който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа   2020  от   сдружение „Инициатива за обучение по предприемачество Смарт Старт Европа”, в партньорство с 23 СУ  „Фредерик Жолио-Кюри”, 120 ОУ „Г.С. Раковски” и 81 СУ „Виктор Юго”.