Прием в първи клас за 2021/2022 учебна година

Е-заявление за еднократна помощ за ученици в 1. и 8. клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

Повече информация може да намерите тук: 👉 ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС  👉 ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД – заповед517.- утвърден училищен план-прием

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 37. СУ „Райна Княгиня“.

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение, с модул Хореография.

***

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид дейност Срок
1. Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас до 17.05.2021 година
2. Подаване на молби (заявления) от 31.05. до 15.06.2021 година
3. Изнасяне на списъка с приетите ученици 17.06. 2021 година

( 17,30 часа)

4. Записване на приетите първокласници от 21.06 до 28.06.2021 година
5. Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места 28.06.2021 година
6. Попълване на свободните места от 29.06 до 09.09.2021 година
7. Обявяване на свободни места 29.06.2021 година
8. Попълване и разпределяне на учениците по паралелки до 10.09. 2021 г
9. Родителска среща по паралелки до 10.09. 2021 г

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

заповед517.- утвърден училищен план-прием

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

III. Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

 ІV.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

***

***

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМЪТ ЗА ПЪРВИ КЛАС В 37. СУ СТАВА ОНЛАЙН ОТ МАРТ 2021 г.

/За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в 37. СУ да получат помощ при попълване на кандидатурите им./

🎓За първи път родителите на деца ще могат да ги запишат изцяло онлайн за 1-ви клас в 37. СУ.

🎥Повече информация за системата може да намерите в краткото видео: 👉https://bit.ly/3rVcCdE

💻Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците (checkmark)с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране (checkmark)критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето (checkmark)родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.

📑 Отпада необходимостта от следните оригинални документи, които ще бъдат осигурени служебно по електронен път: (checkmark)заявление за записване (checkmark)удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето (checkmark)удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (checkmark)удостоверение за настоящ адрес на детето (checkmark)решение на ТЕЛК на детето (checkmark)удостоверение за завършена ПГУ.

🎓Предстои системата да заработи с новия си дизайн и функционалности от 29 март 👉www.kg.sofia.bg/isodz/ (checkmark)свободните места ще се обявят на 19 април (checkmark)регистрирането и кандидатстването ще се проведе между 19 април и 28 май.

Повече информация може да намерите тук: 👉 http://bit.ly/38K5LMD

И ТУК: 👉 Представяне на електронна система за прием в първи клас – YouTube