Прием в първи клас през учебната 2018/2019 г.

2 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 22 УЧЕНИЦИ = 44 УЧЕНИЦИ

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН КЪМ УЧИЛИЩЕТО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за записване в първи клас за учебната 2018/2019 година

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

– Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

– Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.

При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

– Копие от решение на ТЕЛК на детето;

– Копие от Акт за смърт на родителите;

– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;

– Копия от удостоверения за раждане на децата.

– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат на 16.04.2018 г. от 8:00 до 16:00 часа в сградата на училището.
От 17.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в сградата на училището.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на вътрешния вход и в сайта на училището http://37su.eu/

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година