Прием в първи клас за 2022/2023 учебна година

Скъпи родители, новият нормативен акт, отговарящ за приема в първи клас на територията на Столична община, е  НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374)

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Записването започва от 26.04.22г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Извадка от календара в ИСОДЗ, ПГ и първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

СРОК ДЕЙНОСТ
26.04.2022 г. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ иI клас/ и на интернет страницата на всяко училище
От 26.04.2022 г.

До 05.06.2022 г. вкл (до 18:00 ч.)

Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване накандидатурите
05.06.2022 г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.)

Подготовка за първото класиране за учебната 2022/2023 година

06.06.2022 г. Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната2022/2023 година (до 12:00 ч.)
от 06.06 до 17.06.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на ученциите, приети на първо класиране.
17.06.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.
19.06.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.)
20.06.2022 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2022/2023 година.
От 20.06 до 24.06.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ класиране.
24.06.2022 г. – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от второто класиране.
26.06.2022 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
27.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 г.
От 27.06 до 01.07.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на трето класиране.
01.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;

Елиминиране нанезаписаните деца от третото класиране.

03.07.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
04.07.2022 г. Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебнат 2022/2023 г.
От 04.07 до 06.07.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на четвърто класиране.
06.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;

Елиминиране нанезаписаните деца от четвърто класиране.

От 07.07.2022 г. До 31.08.2022 г. – период без класирания. Профилите могат да се актуализират.
31.08.2022 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
01.09.2022 г. Публикуване на резултатите от първото текущо класиране заучебната 2022/2023 година
От 01.09. до 05.09.2022 г. (до 17:00) Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.
05.09.2022 – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминриане нанезаписаните деца от първото класиране.
06.09.2022 г. 18:00 Край на актулизацията на профилите (заключване на системата).
07.09.2022 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране заучебната 2022/2023 година.
От 07.09. до 09.09.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.
09.09.2022 г. – 17:00 Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук – Наредба  Изтегляне

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 37. СУ „Райна Княгиня“.

За учебната 2022/2023 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение, с модул Хореография.

***

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

III. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението – Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
6. Решение на ТЕЛК на детето – Удостоверява се служебно.
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

 ІV.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

***

***