Прием в първи клас

през учебната 2017/2018

2 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА

НА ОБУЧЕНИЕ  Х 24 УЧЕНИЦИ = 48 УЧЕНИЦИ

  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA  
Общовалидни за всички първокласници в София

Класиране
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 37. СУ
Приети с решение на Педагогическия съвет от 07.03.2017 г.

 

Допълнителни критерии Необходими документи
1. Подаване на заявление за участие в Целодневна организация на учебния процес – 10 т. Попълнено заявление
2. Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 37. СУ и настоящ адрес, съвпадащ с постояния адрес на родителя/ настойника в границите на определената за училището прилежаща  територия – 7 т. 1. Удостоверение от детската градина

2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

3. Лична карта на един от родителите.

3. Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 37. СУ и настоящ адрес на родителя/ настойника на територията на Столична община – 5 т. 1. Удостоверение от детската градина

2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“

Прилежаща територия на училището
от ул. „Цветница “ до ул. „Беравица“

ул.“Майски ден“

ул. „Партений Зографски“, ул. „Череша“
ул. „Крим“  в района от ул. „Беравица“ до ул. „Луи Пастьор“
Административен район

ж.к.  Люлин 10

бул. „Сливница“

ул. „Луи Пастьор“

ул. „Царица Йоанна“
ул. „д-р Петър Дертлиев“