Прием в първи клас през учебната 2020/2021 г.

З А П О В Е Д № РД – 483 от 24.03.2020 год.

 zap_utvyrjdavane uchilishten plan priem 2020-2021

График-прием-1клас-учебна 2020_2021

Прием в първи клас през учебната 2019/2020 г.

Свободни места за 1. клас в 37. СУ „Райна Княгиня“ след трето класиране – 21.

Приети ученици на трето класиране в 37. СУ „Райна Княгиня“ няма

Незаети места за трето класиране 1. клас В 37. СУ – 21

Второ класиране прием 1. клас

Незаети места за прием първи клас на второ класиране – 22

Брой записани ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. на първо класиране – 22

Списък на приетите ученици в първи клас за учебна 2019/2020г.

Класиране – 1.клас

2 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 22 УЧЕНИЦИ = 44 УЧЕНИЦИ

РЕШЕНИЕ 129-СОС-ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Система за прием на ученици в първи клас

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН КЪМ УЧИЛИЩЕТО

График-на-дейностите-за-прием-в-първи-клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА уч. 2019-2020 г.

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

– Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на ДЕТЕТО, издадено от съответната районна администрация /Приложение №16 към чл.24, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението/.

– Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.

– Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

– Копие от решение на ТЕЛК на детето;

– Копие от Акт за смърт на родителите;

– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;

– Копия от удостоверения за раждане на децата.

– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас се приемат от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на училището.
На 03.06.2019 г. в 17:00 ч. Списъците на приетите на първо класиране  ученици ще се обявят на вътрешния вход и в сайта на училището http://37su.eu/

От 4.06.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл. ще бъде извършено записване на учениците, приети на първо класиране.

ЗАПОВЕД – ПРИЕМ 1. КЛАС