Прием в първи клас за 2021/2022 учебна година

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС   👉 ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Повече информация може да намерите тук: 👉  ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД  –   заповед517.– утвърден училищен план-прием

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМЪТ ЗА ПЪРВИ КЛАС В 37. СУ СТАВА ОНЛАЙН ОТ МАРТ 2021 г.

/За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в 37. СУ да получат помощ при попълване на кандидатурите им./

🎓За първи път родителите на деца ще могат да ги запишат изцяло онлайн за 1. клас в 37. СУ.

🎥Повече информация за системата може да намерите в краткото видео: 👉https://bit.ly/3rVcCdE

💻Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците (checkmark)с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране (checkmark)критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето (checkmark)родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.

📑 Отпада необходимостта от следните оригинални документи, които ще бъдат осигурени служебно по електронен път: (checkmark)заявление за записване (checkmark)удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето (checkmark)удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (checkmark)удостоверение за настоящ адрес на детето (checkmark)решение на ТЕЛК на детето (checkmark)удостоверение за завършена ПГУ.

🎓Предстои системата да заработи с новия си дизайн и функционалности от 29 март 👉www.kg.sofia.bg/isodz/ (checkmark)свободните места ще се обявят на 19 април (checkmark)регистрирането и кандидатстването ще се проведе между 19 април и 28 май.

Повече информация може да намерите тук: 👉 http://bit.ly/38K5LMD

И ТУК: 👉 Представяне на електронна система за прием в първи клас – YouTube

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас!Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 37. СУ „Райна Княгиня“.             
 

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение, с модул Хореография.

***

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид дейност Срок
1. Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас до 17.05.2021 година
2. Подаване на молби (заявления) от 31.05. до 15.06.2021 година
3. Изнасяне на списъка с приетите ученици 17.06. 2021 година( 17,30 часа)
4. Записване на приетите първокласници от 21.06 до 28.06.2021 година
5. Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места 28.06.2021 година
6. Попълване на свободните места от 29.06 до 09.09.2021 година
7. Обявяване на свободни места 29.06.2021 година
8. Попълване и разпределяне на учениците по паралелки до 10.09. 2021 г
9. Родителска среща по паралелки до 10.09. 2021 г

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

***

***

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Обучение от висококвалифицирани начални учители.

2. Целодневна организация на учебния ден.

3. Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

4. Участие в извънкласни занимания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *