37. СУ „Райна Княгиня“ обявява процедура за подбор на училищен медиатор за целите на проект  BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
 
Изискванията за заемане на длъжността – в приложената длъжностна характеристика.