Прием в първи клас за 2022/2023 учебна година

Скъпи родители, прилагаме линк за записване на ученици в първи клас: https://kg.sofia.bg/#/home/register.

Записването започва от 26.04.22г.

Уведомявам Ви, че с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г. – 

26  април 2022 г. Обявяване на свободните места за 1.клас
05 юни 2022 г. Заключване на информационната система за подготовка за първото класиране в 18:00 часа.
06 юни 2022 г. Първо класиране, обявяване на резултатите, 12:00 часа
от 06 – 17 юни 2022 г. Записване на класираните първокласници.
17 юни 2022 г. Край на записването след първо класиране.
19 юни 2022 г. Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.
20 юни 2022 г. Второ  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.
21, 22, 23, 24 юни 2022 г. Записване на класираните първокласници.
24 юни 2022 г. Край на записването след второ класиране. Заключване на системата за 1.клас – 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца, след 17:00 часа.
26 юни 2022 г. Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.
27 юни 2022 г. Трето класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.
28, 29, 30 юни, 01 юли 2022 г. Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.
03 юли 2022 г. Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.
04 юли 2022 г. Четвърто  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.
05, 06 юли 2022 г. Записване на класираните първокласници.
06 юли 2022 г. Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.
 31 август 2022 г. Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатури. Заключване на системата, в 18:00 часа.
01 септември 2022 г. Първо текущо класиране и записване за 1. клас, след обявяване на резултатите.
02 септември 2022 г. Записване на класираните.
05 септември 2022 г. до Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.
07 септември 2022 г. Второ текущо класиране и записване за 1. клас, след обявяване на резултатите.
08 септември 2022 г. Записване на класираните.
09 септември 2022 г. Край на записване на класираните. Елиминиране на незаписаните деца.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук –

Наредба  Изтегляне

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 37. СУ „Райна Княгиня“.

За учебната 2022/2023 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение, с модул Хореография.

***

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

III. Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

 ІV.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

***

***