Прием в осми клас за 2021/2022 учебна година

Е-заявление за еднократна помощ за ученици в 1. и 8. клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

График за запълване на свободните места след 3 етап на класиране в 37. СУ „Райна Княгиня“, съгласно Заповед на директор № 770/30.07.2021 г.

Приемане на заявления от 03.08.2021 г.

Приемане на заявления до 03.09.2021 г.

Обявяване на резултатите дата: 07.09.2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.07.2021 Г. :

6 – в паралелка с профил Предприемачески

4 – в професионална паралелка, с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“

Свободни места след Второ класиране:

6 – в профилираната паралелка с профил Предприемачески

5 – в професионалната паралелка „Сътрудник в малък и среден бизнес“

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII

Свободни места след Първо класиране: 6 – в профилираната паралелка с профил Предприемачески 5 – в професионалната паралелка „Сътрудник в малък и среден бизнес“

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането и записването на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Ще се извършва в периода 14-16.07.2021 г., вкл.

 

Работно време на комисията по прием в 8.клас в 37. СУ „Райна Княгиня“:

От 08.30 ч. до 18.00 ч. в дните 14.07.-16.07.2021г./ сряда, четвъртък и петък/

 

Обръщаме внимание на факта, че учениците, приети в професионална паралелка „Малък и среден бизнес“ е необходимо да подготвят и медицинско свидетелство, което може да представят допълнително, след записване на ученика, предвид кратките срокове, но не по-късно от 16.07.2021 г.

        За учебната 2021/2022 година е предложен прием на ученици в две паралелки VІІІ клас:

 Първата паралелка –  профилирано обучение по Предприемачество с разширено изучаване на английски език. 

Профил „ Предприемачески“ със задължителни профилиращи предмети Предприемачество и Информационни технологии и профилиращи предмети извън задължителните – География и икономика и Английски език.

Втората паралелка – професионална – с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на английски език.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

  1. Утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец на училището;
  2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.
  3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2021 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2021 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2021 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2021 година включително

 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

График за работа на комисията – прием 8. клас

 

1 Паралелка- профил „Предприемачески“  – 26 броя места

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  • 3 х изпит по Български език и литература
  • 1 х изпит по Математика

Балообразуващи предмети от свидетелство за основно образование – География и икономика, 

Информационни технологии

 

ГРАФИК

НА

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – виж прикачения файл GRAFIK_DEINOSTI_ORGANIZACIQ