Прием в осми клас за 2021/ 2022 учебна година

        За учебната 2021/2022 година е предложен прием на ученици в две паралелки VІІІ клас:

 

Първата паралелка –  профилирано обучение по Предприемачество с разширено изучаване на английски език. 

Профил „ Предприемачески“ със задължителни профилиращи предмети Предприемачество и Информационни технологии и профилиращи предмети извън задължителните – География и икономика и Английски език.

Втората паралелка – професионална – с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на английски език.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

  1. Утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец на училището;
  2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.
  3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2021 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2021 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2021 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2021 година включително

 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

График за работа на комисията – прием 8. клас

 

1 Паралелка- профил „Предприемачески“  – 26 броя места

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  • 3 х изпит по Български език и литература
  • 1 х изпит по Математика

Балообразуващи предмети от свидетелство за основно образование – География и икономика, 

Информационни технологии

 

ГРАФИК

НА

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – виж прикачения файл GRAFIK_DEINOSTI_ORGANIZACIQ