Прием в първи клас за 2022/2023 учебна година

Скъпи родители, новият нормативен акт, отговарящ за приема в първи клас на територията на Столична община, е  НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374)

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Записването започва от 26.04.22г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Извадка от календара в ИСОДЗ, ПГ и първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

СРОК ДЕЙНОСТ
26.04.2022 г. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ иI клас/ и на интернет страницата на всяко училище
От 26.04.2022 г.

До 05.06.2022 г. вкл (до 18:00 ч.)

Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване накандидатурите
05.06.2022 г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.)

Подготовка за първото класиране за учебната 2022/2023 година

06.06.2022 г. Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната2022/2023 година (до 12:00 ч.)
от 06.06 до 17.06.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на ученциите, приети на първо класиране.
17.06.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.
19.06.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.)
20.06.2022 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2022/2023 година.
От 20.06 до 24.06.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ класиране.
24.06.2022 г. – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от второто класиране.
26.06.2022 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
27.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 г.
От 27.06 до 01.07.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на трето класиране.
01.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;

Елиминиране нанезаписаните деца от третото класиране.

03.07.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
04.07.2022 г. Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебнат 2022/2023 г.
От 04.07 до 06.07.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на четвърто класиране.
06.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;

Елиминиране нанезаписаните деца от четвърто класиране.

От 07.07.2022 г. До 31.08.2022 г. – период без класирания. Профилите могат да се актуализират.
31.08.2022 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
01.09.2022 г. Публикуване на резултатите от първото текущо класиране заучебната 2022/2023 година
От 01.09. до 05.09.2022 г. (до 17:00) Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.
05.09.2022 – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминриане нанезаписаните деца от първото класиране.
06.09.2022 г. 18:00 Край на актулизацията на профилите (заключване на системата).
07.09.2022 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране заучебната 2022/2023 година.
От 07.09. до 09.09.2022 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.
09.09.2022 г. – 17:00 Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук – Наредба  Изтегляне

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас!Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 37. СУ „Райна Княгиня“.             
 

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение, с модул Хореография.

***

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

***

***

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Обучение от висококвалифицирани начални учители.

2. Целодневна организация на учебния ден.

3. Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

4. Участие в извънкласни занимания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *