37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

„Ръка за ръка: учител – ученик“
На 21. октомври т. г. 37. СУ „Райна Княгиня“ бе домакин на Кръгла маса на тема: „Възможности за уязвимите групи в училище“ по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, приоритет 2, с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.
Специален гост на събитието бе д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София-град. Тя поздрави участниците в Кръглата маса и изказа задоволство от инициирането на подобен дебат, като изтъкна огромната полза от труда на учителите, насочен в подкрепа на деца и ученици от уязвими групи, с нисък социален статус. Г-жа Кастрева припомни, че трите основни фактора за успеваемост са – образование, социализация и възпитание.
На срещата присъстваха Марияна Георгиева – старши експерт обучение в начален етап, Венцислав Стаматковски – началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” в район „Люлин“ и Анита Атанасова – главен експерт „Образование“ в район „Люлин”, директори на столични училища: Лава Коцева – директор на 75. ОУ, Рилка Иванова – директор на 27. СУ, представители на 103. ОУ, ПГСС „Бузема“, 176. ОбУ и Валери Леков – регионален педагогически координатор за област София–град на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
Кръглата маса откри Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ „Райна Княгиня“. Тя изтъкна предимствата на проекта и общата цел – да се подпомогне процеса на образователната интеграция и да се създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование, както и чрез засилване мотивацията за участие в образователния процес. Важна цел на педагогическия екип е да превърне културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите, създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Като залог за успешното изпълнение на дейностите и мерките за образователната интеграция на деца и ученици от различни етнически групи, г-жа Георгиева сподели, че безспорно, това е постигнатата добра комуникация и междуинституционално сътрудничество на ниво район и община.
Директорът на 75. ОУ, г-жа Лава Коцева представи „Добри практики в работата с уязвими групи“. Тя сподели за проблемите и трудностите, с които се сблъсква екипът на тяхното училище. В оживена дискусия се изказаха различни мнения и се даваха препоръки за преодоляване на трудните ситуации.
Чрез интересна и вълнуваща презентация „Ръка за ръка – учител-ученик“, г-жа Минева разказа за общообразователната среда в 37. СУ, която е мултикултурна, но и подкрепяща, сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход. Педагогическият екип на 37. СУ е обединил усилията си в даване на равен шанс за качествено образование без предразсъдъци. Идеята е да се създаде атмосфера, която да прави учениците доволни и усмихнати. Благодарение на екипната работа училището ни е център на междуетнически диалог и толерантност, място, където учениците могат не само да натрупат знания, но и да усещат ценността на единството в многообразието.
На срещата бяха обменени мисли по темата за предимствата, които имат малките училища в условията на съвременната образователна среда. Г-жа Рилка Ангелова, директор на 27. СУ „Акад. Г. Караславов“, сподели своя опит по темата: “Предимствата на малкото училище – намаляване на агресията“.
Така, заедно поставихме началото на едно съвместно сътрудничество в името на общата кауза – задържане на децата от етническите малцинства в училище и превенция на отпадането от образователната система.
„Единни в многообразието“ бе мотото на Кръглата маса.
С девиза „Заедно можем повече!“, в края на ползотворната среща, д-р Ваня Кастрева насърчи присъстващите участници за повече споделяне, прозрачност и сътрудничество за обмен на успешно работещи практики и социален диалог в процеса на обучението, възпитанието и образованието.

Линк към публикацията на сайта на РУО – София-град: http://ruo-sofia-grad.com/7820-2/?fbclid=IwAR2QRDzT8VeBPx8Un9fe-PGywsND9XKCs_-J_-hBTDKmaYsQl-i543OW7wQ

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary