37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

СТАРТ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТ 3 НА ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 17. юни т.г. се проведе второто от поредицата обучения, предвидени за педагогически специалисти по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В групата за обучение бяха включени 6 учители от 37. СУ „Райна Княгиня“. Обучител бе Григор Григоров, ръководител направление ИКТ. По време на сесията на посещение дойде г-жа Гергана Станчева – държавен експерт от Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ към МОН. В присъствието на директора – Цветомира Георгиева, г-жа Станчева разгледа получената до момента техника по проекта, а именно: 23 броя лаптопи и 10 броя таблети, предназначени за нуждите на учениците. „Очакваме още 10 броя лаптопи, предназначени за учители“, сподели директор Георгиева. Проектът носи много положителни неща за всички участници в образователния процес – учители,  ученици и родители. Получената техника е с високи параметри и качество.

37. СУ „Райна Княгиня“ е заявило желание за участие във всички дейности по проекта – получаване на техника, обучение на ученици, обучение на учители за работа в ОРЕС, както и обучение за родители и медиатори.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary