Когато на ученик, за който е противопоказно физическо натоварване, се освобождава по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, той присъства в учебния час.

Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето за ученика, определено за учебните часове.

С писмо с изх. №16-00-43 /12.07.2017 г. на министъра на здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.