Иновативни дейности
и практики

Проект

„Да направим по-силно всяко дете“

който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа   2020  от   сдружение „Инициатива за обучение по предприемачество Смарт Старт Европа”, в партньорство с 23. СУ  „Фредерик Жолио-Кюри”, 120. ОУ „Г.С. Раковски” и 81. СУ „Виктор Юго”.

В началото на учебната година стартирахме иновативната прогама „Да окрилим всяко дете“ в 3. и 4. клас. Най-общо целта на програмата е изграждане на ключови компетентности у учениците по отношение на предприемачеството още от ранна училищна възраст, като предпоставка за добра социална и професионална реализация.

Програмата е основана на т.нар. позитивна психология. Тя е интересна на нашите ученици с това, че се учи с глава, ръце и сърце, чрез различни предизвикателства /challenges/, упражнения и игри, които стимулират емоционалната и познавателната активност. Чрез нея се дава възможност на учениците да разкрият талантите и силните си страни, да разггърнат потенциала си, да формират умения за работа в екип. Освен това програмата им помага да общуват с емпатия и разбиране към себе си, укрепва самочувствието им, помага им да набележат цели и ги окрилява по пътя към постигането им. Не на последно място обогатява техния речник.

Книжките и материалите са с подходящо графично оформление, богати на илюстрации, така че да събудят интереса и вниманието на децата.

Часовете се провеждат като ИУЧ / в 3. клас/ и ФУЧ /в 4. клас/. Темите от учебното съдържание са разпределени в 32 учебни часа за годината. Всяко дете разполага с отделна книжка и табелка с емблематичното човече ДУН /Дишай, Усмихни се, Направи пауза/. То помага на ученика да остане спокоен и ненапрегнат в различни ситуации. Освен книжките, всеки от класовете разполага и с плакат “Движението помага”, а любимият завършек на всеки час е  настолната игра със зар.

Учениците приемат с особено въодушевление часовете по новата учебна дисциплина  от една страна – защото е много по-различна от останалите, а от друга – защото в по-голяма степен им се дава свобода на мисленето, насърчава се изразяването на собствено мнение, инициативност, създаване на собствени подходи и решения. Предоставя им се интерактивна среда, в която те са не просто пасивен реципиент на готови знания и научни факти, а активни търсещи личности, които сами стигат до решения и отговори по поставените теми.
В по-конкретен план програмата е основана на едно основно предизвикателство БЪДИ ДА!, което се реализира посредством  следните 7 стъпки:

  1. Опознавам себе си
  2. Откривам силните си страни
  3. Научавам какво ме прави щастлив
  4. Тренирам как да бъда щастлив
  5. Забавлявам се с игри на щастието
  6. Живея добре с другите
  7. Размишлявам

Постигането на всички тези стъпки, оттам и на глобалното предизвикателство БЪДИ ДА! /научи се да казваш “да“ на себе си и околните/, се постига чрез различно формулирани въпросници, списъци, таблици и други форми, които трябва да се попълват от учениците.

учениците отговарят на поставените въпроси

Благодарение на своята многоаспектност, програмата успява да разшири активния речник на учениците, както да разпали фантазията и въображението им. В някои от часовете, те трябва да затворят очи и да си представят нещо, което след това да опишат с думи в тетрадките. Това способства и за плавен преход от нагледно-образни представи към абстрактното мислене у учениците.

Друго предимство на програмата е свързано с това, че децата на тази възраст обикновено нямат умения да се самонаблюдават и самоизследват, а тя ги учи точно на това. Помага им да обърнат поглед навътре към себе си, да открият своите силни страни и евентуално да се научат да разчитат на тях в бъдеще.
Позитивната психология е широко застъпена в часовете по иновативния предмет “Да окрилим всяко дете”, Децата се учат, че да се помагаш на другите носи вътрешно удовлетворение и че можем да повлияем положително на околните дори само с добро настроение и усмивка.
Някои от темите се въвеждат чрез кратка, поучителна история, която дава поле за размисъл и се дискутират различни гледни точки.
Любимата част от часовете е настолната игра със зарче, която обикновено се провежда в последните минути от часа и в нея учениците имат възможност да се раздвижат и да изпълнят забавни задачи.

В края на учебната година, когато се изчерпат всички теми по учебното съдържание, в 4. клас планираме да проведем тържество, на което да обобщим и финализираме постигнатото, забавлявайки се.

Presets Color

Primary
Secondary