37. СУ „Райна княгиня“ София

Прием в 8-ми клас

ПРИЕМ В Осми КЛАС

За учебната 2022/2023 ГОДИНА

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА 8. КЛАС ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

37 СУ „Райна Княгиня“

3 паралелки: една професионална с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и две професионални с професия „Търговски представител“.

Без квоти момичета и момчета.

Брой в паралелка – 26 ученици.

Балообразуващите предмети: утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информациони технологии от свидетелството за основно образование.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование
/съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

Дейности и срокове

 

Presets Color

Primary
Secondary