37. су „райна княгиня“ софия

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

ПРОЕКТ – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – BG05M2OP001-3.005-0004-C01, Бенефициент 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. Източник на финансиранеЕСФ ==>  Наука и образование за интелигентен растеж

Presets Color

Primary
Secondary