37. су „райна княгиня“ софия

„Образование за утрешния ден“

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“

BG05M2OP001-2.012-0001“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ==>   https://oud.mon.bg/

Presets Color

Primary
Secondary