37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Учители от 37. СУ преминаха обучение за създаване на позитивна среда в училище
Педагози от 37. СУ ”Райна Княгиня” взеха участие в тридневно обучение, което се  проведе в гр. Банско от 21.06.2019 г. до 23.06.2019 г. Темата на семинара бе „Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в учебното заведение” по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Водено от г-жа Огняна Байкова, магистър – психолог, обучението се превърна в интересен разговор за модерно възпитание и обучение на учениците, за въвеждане на иновативни практики в работата на учители и възпитатели. Представени бяха начините за създаване на позитивна училищна и учебна среда чрез редуциране на негативните конфликти в училище и произтичащата от тях агресия. В процеса на комуникация между учители, родители, деца и ученици конфликтните ситуации най-често са свързани с учебната дейност, с поведението, с отношения, в които са въвлечени и засегнати интересите на всяка от страните. Под формата на ролеви игри бяха разгледани причините за възникването на негативните конфликти и начините да бъде предотвратено тяхното разрастване до агресивни прояви. По време на обучението се дискутираха стратегиите, методите, техниките и тактиките за разпознаването и преодоляването им. Участниците в обучението получиха информация по всички интересуващи ги  въпроси и възможности практически да приложат техниките за решаване на конфликтни ситуации и справяне с агресията в учебното заведение.
Организацията на семинара бе на отлично ниво, съобразявайки се с възможностите и потребностите на колектива. Комуникацията бе достъпна, отличаваше се с деловитост и адекватност.  Особено внимание предизвикаха представените съвременни методи на преподаване, споделените добри български и чужди практики и обсъжданите практически казуси. Учителите дадоха висока оценка на преминатото обучение и споделиха желание и нужда от повече неформални срещи.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary