Laboratory
Полезна информация

Осигурена психологическа подкрепа на ученици

родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна

телефонна линия

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Учениците, техните родители, педагогическите и непедагогически специалисти ще могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Приложение: График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

Presets Color

Primary
Secondary