37. СУ „Райна княгиня“ София

Прием

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2022/2023 ГОДИНА

Скъпи родители, новият нормативен акт, отговарящ за приема в първи клас на територията на Столична община, е  НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 

(https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374)

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г.

С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Записването започва от 26.04.22г.

// УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

Детето Ви ще бъде в първи клас!

ІІ. Необходими документи за записване:
  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.
III. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението – Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
6. Решение на ТЕЛК на детето – Удостоверява се служебно.
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

ІV. Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

ПРИЕМ В Осми КЛАС

За учебната 2022/2023 ГОДИНА

Директор

02 826 54 62;

0882 386 901;

ЗАС

0882 261 280;

Поща

sou37@abv.bg

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. към 22.07.2022 г.

Професионална паралелка

“Сътрудник в малък и среден бизнес” – записани – 12; свободни – 14

Паралелка с профил Предприемачески

записани – 17; свободни – 9

Утвърден държавен план прием за 8. клас през 2022/2023 учебна година

2 паралелки: една професионална с професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” и една профилирана с профил  „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски език в двете и втори чужд език – руски.

Без квоти момичета и момчета.

Брой в паралелка – 26 ученици.

Балообразуващите предмети: утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информациони технологии от свидетелството за основно образование.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:
Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително

 

Presets Color

Primary
Secondary