37. СУ „Райна княгиня“ София

Прием

Разпределение по класове – брой заети и свободни места към
22.01.2024 г.

Клас

Брой заети места

Брой свободни места

ПГ 5г.

13

10

ПГ 6г.

9

14

1 а

25

0

2 а

17

5

2 б

19

3

3 а

24

0

4 а

26

0

5 а

21

5

6 а

22

4

7 а

20

6

8 а „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на Английски език

21

5

8 б „ Търговски представител с разширено изучаване на Английски език“

24

2

8 в „ Търговски представител с разширено изучаване на Испански език“

23

3

9 а „Сътрудник в малък и среден бизнес с разширено изучаване на Английски език“

28

0

9 б „Предприемачество“

20

6

 

Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г.

Държавен план-прием:

1.Една паралелка (26 ученици) професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на английски език, втори чужд език: руски;
Втора степен на професионална квалификация
Код на паралелката 3544

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

2.Една паралелка (26 ученици) професия „Търговски представител“ с разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански;
Трета степен на професионална квалификация
Код на паралелката 4318

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

3.Една паралелка (26 ученици) професия „Търговски представител“ с разширено изучаване на испански език, втори чужд език: английски;
Трета степен на професионална квалификация
Код на паралелката 4373

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2022/2023 ГОДИНА

Скъпи родители, новият нормативен акт, отговарящ за приема в първи клас на територията на Столична община, е  НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

(https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374)

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г.

С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

От 06.06 до 17.06.2022 г. (до 17:00 ч.) – Записване на учениците, приети на първо класиране

// УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

Детето Ви ще бъде в първи клас!

ІІ. Необходими документи за записване:
  1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.
III. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) – За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението – Удостоверява се служебно. За деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
6. Решение на ТЕЛК на детето – Удостоверява се служебно.
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

ІV. Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

ПРИЕМ В Осми КЛАС

За учебната 2022/2023 ГОДИНА

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА 8. КЛАС ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

37 СУ „Райна Княгиня“

3 паралелки: една професионална с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и две професионални с професия „Търговски представител“.

Без квоти момичета и момчета.

Брой в паралелка – 26 ученици.

Балообразуващите предмети: утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информациони технологии от свидетелството за основно образование.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование
/съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

Дейности и срокове

 

Presets Color

Primary
Secondary