Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

ПРОЕКТ – „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Конкретен бенефициент на проекта е Министерство на образованието и...
Провеждане на образователни дейности

Провеждане на образователни дейности

ПРОЕКТ – „Провеждане на образователни дейности в 37. СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, финансиран от...
Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

ПРОЕКТ – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – BG05M2OP001-3.005-0004-C01, Бенефициент 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. Източник на финансиранеЕСФ ==>  Наука и образование за интелигентен...
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ – BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни...
„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“ BG05M2OP001-2.012-0001“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ==>  ...

Presets Color

Primary
Secondary