37. су „райна княгиня“ софия

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

ПРОЕКТ – „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Конкретен бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.

Presets Color

Primary
Secondary