37. су „райна княгиня“ софия

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ – BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът стартира м. май 2021 и ще продължи до декември 2023 г.

Presets Color

Primary
Secondary